با استفاده از این سیستم چربی های اضافه به شکل قابل جذب تبدیل و خارج می شوند همچنین روش مناسبی برای تکمیل پیکر تراشی پس از لیزر لیپولیز است.

7