از مؤثرترین و جدید ترین دستگاههای موجود در دنیا در جوانسازی وترمیم محل اسکار های ناشی از سوختگی ها
و اسکار ناشی از آکنه است . با استفاده از این روش پرتوهای درمانی در چند میلیمتری اپیدرم بدون ایجاد آسیب سطحی منجر به بازسازی کلاژن می شود .