با استفاده از این لیزر ها لایه برداری سطحی با کمترین آسیب به لایه های عمقی انجام می شود .که یکی از تجهیزات مورد استفاده در جوانسازی است

1