بولتاکسراز زیبایی خود را درحقیقت کلام ماجستجو کنید

مقدمه
یکی از روشهای درمانی موثر و کم هزینه رفع چین و چروک بخش فوقانی صورت استفاده از بوتاکس یا دیسپورت است

انواع بوتاکس

دیسپورت با برندهای مختلف در دنیا تولید و عرضه می‌شود انواع موجود در ایران دیسپورت  نورینوکس ماسپورت به هر سه مورد تایید وزارت بهداشت ایران است برندهای متفرقه موجود عمدتاً چینی و از کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند .

عوارض بوتاکس غیر استاندارد

سردرد شدید، افتادگی پلک ها، دوبینی

در کلینیک فاطیما تنها از سه برند نورینوکس، ماسپورت و دیسپورت استفاده میشود .که هر سه مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد.